Přeskočit na obsah

rozpočty - švarcová

Stavební rozpočty a kalkulace staveb

co vám zpracuji

Propočet

Propočet stavby je kvalifikovaný odhad nákladů stavebního díla a vychází z výpočtu obestavěného prostoru stavby násobeného aktuálním cenovým ukazatelem Kč/m³.

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet je detailní vyčíslení jednotlivých položek stavebních prací hlavní stavební výroby (HSV) a pomocné stavební výroby (PSV). Výsledkem je celková cena stavby včetně vedlejších nákladů s příslušnou sazbou DPH. Zpracuji rozpočet dle dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) nebo položkový rozpočet dle prováděcí projektové dokumentace (DPS).

Výkaz výměr

Výkaz výměr je specifickou součástí rozpočtu. Položky udávají množství stavebních prací, které jsou oceněny jednotkovými cenami. Výkaz výměr, takzvaný „slepý rozpočet“, obsahuje veškeré práce včetně jejich množství dle projektové dokumentace stavby a slouží zejména k výběru zhotovitele.

pro koho pracuji

Pro investory

Položkový rozpočet pro získání celkové ceny díla. Položkový rozpočet pro žádost o financování stavby. Výkaz výměr pro výběr zhotovitele. Porovnání cenových nabídek.

Pro projektanty

Položkové rozpočty projektů ve všech stupních projektové dokumentace. Korekce v případě nesouladu.

Pro stavební firmy

Externí nabídka zpracování cenových nabídek stavebních prací.

jak pracuji

Dodáte mi projektovou dokumentaci Vaší budoucí stavby (nejlépe ve formátech dwg, pdf, docx, xlsx). Po odsouhlasení rozsahu prací Vám zašlu obratem cenovou nabídku s termínem dodání. Z projektové dokumentace vytvořím položkový stavební rozpočet. Pro zpracování a tvorbu stavebních rozpočtů a výkazů výměr používám vždy aktuální verzi programu KROS plus s cenovou databází ÚRS. Tento software sdružuje kompletní přehled největších dodavatelů stavebního materiálu v České republice, takže mnou vytvořené stavební rozpočty obsahují položky s aktuálními cenami. Finální rozpočet Vám zašlu v podobě, na které se předem dohodneme (pdf, xlsx, CX4) společně s fakturou.

Pracuji převážně ve Středočeském a Jihočeském kraji.


Ing. arch. Marie Kudrnová (Švarcová)

_